ประกาศ

 

เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID 19)

 

คณะกรรมการฯ จึงมีมติพักการแข่งม้าเป็นการชั่วคราว จนกว่าสถานการณ์

การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าจะคลี่คลายและกลับสู่ภาวะปกติ

 

                             จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

                                                                     สมาคมม้าแข่งอุดร

 

                                                                        4 มีนาคม 2563